REGULAMINY USŁUG

Regulamin świadczenia usług Digital Alea Sp. z o.o.

Regulamin ogólny świadczenia serwisów multimedialnych prezentowanych przez DIGITAL ALEA SP Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe,  prezentowanych przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505 000,00 PLN, nr NIP: 525-500024-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

1.1. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc przede wszystkim na stronach internetowych Serwisów.  

1.2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów i dostępnych w ich ramach Usług.

1.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów:

1)            telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisów a wybranych przez danego Użytkownika. Listy konkretnych modeli telefonów przedstawiają Serwisy;

2)            połączenie z siecią Internet (dla wybranych Usług);

3)            komputer, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania (dla wybranych Usług):

posiada zainstalowany system operacyjny Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy,

posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 2 i wyższa, Opera 9 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome, Flock;

posiada zainstalowany odtwarzacz Windows Media Player w wersji 11 lub nowszy, Winamp w wersji 5 lub nowszy lub Nero w wersji 6.6 lub nowszej,

1.4. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.5. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

1.6. Użytkownik albo osoba dla której Usługa jest zamawiana, jest uprawniona do wykorzystywania udostępnianych w ramach Usług treści np. Elementów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 4.4 Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 1.5 powyżej. W szczególności utwory (Elementy Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Digital Alea lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

1.7. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS (Short Message Service) - jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Połączenie Premium – połączenie: SMS, MMS, WAP o podwyższonej opłacie, wysłane lub inicjowane z telefonu komórkowego Użytkownika na odpowiednie numery lub adresy  dedykowane obsłudze konkretnej odpłatnej Usługi. Opłaty za Połączenie Premium są zgodne z cennikami poszczególnych Operatorów GSM oraz wskazywane każdorazowo przy opisie zamawiania danej Usługi w Serwisach.

WAP (Wireless Application Protocol - Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

Elementy Multimedialne lub Elementy - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, udostępniane w ramach świadczenia Usług. Elementy Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.

Gra Java - oznacza grę, w którą można grać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Java Micro Edition, posiadającego możliwość jej uruchamiania.

Gra Android – oznacza grę, którą można uruchomić i przeglądać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Android.

Gra Java z Dodatkowymi Funkcjami - oznacza Grę Java, w której odpłatnie dostępne są nieobowiązkowe specjalne funkcje, z których Użytkownik może dobrowolnie skorzystać; funkcje te są funkcjami dodatkowymi tzn. nie są konieczne do prowadzania przez Użytkownika gry; Użytkownik, chcąc skorzystać z Dodatkowej Funkcji, powinien postępować zgodnie ze opisem zamówienia danej funkcji, zamieszczonym w Serwisie lub materiałach promocyjnych (zawierającym m.in.: kod danej funkcji, numer SMS Premium na który należy wysłać SMS, cenę brutto zamawianej funkcji).

Aplikacja Java – oznacza aplikację, która można uruchomić i przeglądać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Java Micro Edition, posiadającego możliwość jej uruchamiania.

Aplikacja Android – oznacza aplikację, którą można uruchomić i przeglądać na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługującym technologię Android.

Dzwonek - oznacza utwór (element) muzyczny lub jego fragment, opracowany w formacie polifonicznym (dzwonek polifoniczny) lub tzw. masterton (true tone, Real music, fulltrack/mp3)  przeznaczony do wykorzystywania i odtwarzania w aparatach telefonii komórkowej oraz innych urządzeniach multimedialnych posiadających możliwość ich odtwarzania.

Tapeta - oznacza element graficzny przeznaczony do wykorzystywania w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach multimedialnych (w szczególności przedstawiający wizerunek artysty, jego zdjęcie, okładkę albumu lub inny wizerunek charakterystyczny dla danego artysty bądź inną grafikę).

Ruchoma tapeta – oznacza ruchomy element graficzny przeznaczony do wykorzystywania w telefonach komórkowych obsługujących technologię Android.

 Animacja - oznacza animowany element graficzny przeznaczony do wykorzystywania w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach multimedialnych (w szczególności przedstawiający wizerunek artysty, jego zdjęcie, okładkę albumu lub inny wizerunek charakterystyczny dla danego artysty bądź inną animowaną grafikę).

Video - oznacza utwór wizualny lub audiowizualny przeznaczony do odtwarzania przy użyciu komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, które posiada możliwość ich odtwarzania.

Motyw - oznacza pojedynczy plik zawierający pakiet produktów do pełnej personalizacji telefonu. Motyw składa się między innymi z tapety, animowanego wygaszacza ekranu oraz dzwonka.

Streaming - oznacza technikę dostarczania danych do telefonu komórkowego użytkownika w postaci ciągłego strumienia danych. Strumień taki umożliwia natychmiastowe oglądanie zawartości, zanim zostanie przesłany cały plik.

Treści multimedialne - oznaczają połączenie obrazu, tekstu oraz w określonych okolicznościach dźwięku, udostępniane Użytkownikowi w celach informacyjnych lub rozrywkowych.

Usługa (lub Usługi) – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi lub Usługa polegają na odpłatnym umożliwianiu pobierania, ściągania i odtwarzania przez Użytkownika Elementów Multimedialnych dostępnych w Serwisach.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego. W przypadku wybranych Usług Użytkownikami mogą jedynie osoby pełnoletnie.

System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Operator telekomunikacyjny (lub Operator) – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.

2. Nabywanie Elementów Multimedialnych przez Użytkowników

2.1. W ramach Serwisów, a także w reklamach i materiałach promocyjnych prezentowane są Elementy Multimedialne, które mogą być odpłatnie nabywane do korzystania przez Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie (pobieranie na telefony komórkowe lub inne urządzenia posiadające odpowiednie funkcjonalności), przy czym opłata za pobranie Elementu Multimedialnego dokonywana jest przez Użytkownika przy wykorzystaniu Połączenia Premium.

2.2. Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisów (w szczególności do zamawiania Elementów Multimedialnych) są osoby będące Użytkownikami aktywnego telefonu komórkowego w sieci GSM w jednej z sieci komórkowych Operatora. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w tym dla potrzeb nabywania Elementów Multimedialnych.

2.3. Każdy z Użytkowników przed zamówieniem Elementu Multimedialnego powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

2.4. Serwis umożliwia Użytkownikom pobieranie w ramach Usług następujących rodzajów Elementów Multimedialnych: Dzwonki (polifoniczne, true tones, real music, fulltrack/mp3), Animacje, Tapety, Gry Java, Gry Java z Dodatkowymi Funkcjami, Aplikacje Java, Gry Android, Aplikacje Android, Ruchome tapety, Motywy, Video, Streaming.

2.5. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia Elementu Multimedialnego, powinien sprawdzić, czy Element Multimedialny, który chciałby nabyć, jest kompatybilny, tj. będzie funkcjonować na posiadanym przez Użytkownika modelu telefonu komórkowego (bądź na innym urządzeniu). Listy modeli telefonów kompatybilnych z danymi Elementami Multimedialnymi znajdują się w Serwisach .

2.6. Zamówienia Usług dokonuje się poprzez telefon komórkowy wysyłając odpowiednie żądanie. Użytkownik, chcąc nabyć Element Multimedialny, powinien postępować zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia danej Usługi, zamieszczonym w Serwisie lub materiałach promocyjnych (zawierającym m.in.: kod Elementu Multimedialnego, numer SMS Premium na który należy wysłać SMS, cenę brutto zamawianego Elementu).

2.7. Jeśli tak przewidziano wyraźnie w opisie danej Usługi, Elementy Multimedialne mogą zostać  zamówione przez Użytkownika również na telefon innej osoby, której numer Użytkownik poda w sposób wskazany w opisie Usługi. Jeśli taka możliwość nie jest wyraźnie zaznaczona w opisie danego Elementu Multimedialnego, to Element taki może zostać pobrany tylko do telefonu (bądź innego urządzenia) Użytkownika, z którego wysłano zamówienie. Użytkownik zobowiązany jest uzyskać uprzednio wymagane na takie zamówienie zgody i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3. Regulaminu, a w przypadku ich braku zabronione jest zamawianie Elementów na telefon osoby trzeciej.

3. Uiszczanie opłat za Elementy Multimedialne

3.1. Koszt zamówienia Elementu Multimedialnego za pośrednictwem Połączenia Premium jest zgodny z cennikiem danego Operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Użytkownik i jest podawany również w opisie Usługi w Serwisie lub materiałach promocyjnych. W przypadku Połączenia SMS/MMS Premium, opłata za ich wysłanie jest zawsze zależna od numeru, na który jest wysyłana wiadomość, np.: wysłanie SMSa na numer 72*** kosztuje 2 zł netto, tj. 2,46 zł z VAT. W przypadku Połączenie WAP Premium, opłata podawana jest przez Operatora przed zatwierdzeniem transakcji WAP Premium.

3.2. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Użytkownik, poza pobieraną przez Operatora opłatą za skorzystanie z Połączenia Premium, ponosi opłaty za transmisję danych z wykorzystaniem WAP/GPRS, zgodnie z cenami danego Operatora i swoim planem taryfowym. 

3.3. Opłaty za Usługi (nabycie Elementów Multimedialnych) pobierane są przez Operatorów

4. Realizacja zamówienia na Elementy Multimedialne

4.1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Element Multimedialny (możliwość skutecznego ściągnięcia Elementu Multimedialnego na telefon komórkowy) jest uzależniona od spełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danej, wybranej przez Użytkownika Usługi oraz jej cennika. Niezależnie od warunków określonych w innych postanowieniach Regulaminu, w opisie danej wybranej przez Użytkownika Usługi w celu nabycia Elementu Multimedialnego Użytkownik powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) aparat telefoniczny, na który Element  ma zostać ściągnięty, powinien być prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push lub innych elementów warunkujących skorzystanie z danego Serwisu);

b) przed dokonaniem zamówienia określonego Elementu Użytkownik powinien upewnić się, co do kompatybilności Elementu z modelem telefonu, na który Element ma zostać ściągnięty,

c) telefon powinien posiadać wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania wybranego przez użytkownika Elementu Multimedialnego.

4.2. O ile opis danej Usługi nie stanowi wyraźnie inaczej, realizacja zamówienia Elementu Multimedialnego odbywa się w następujący sposób:

a) w przypadku zamówienia Elementu Multimedialnego poprzez Połączenie Premium (z wyjątkiem Połączenia WAP Premium) – Digital Alea wysyła na numer telefonu Użytkownika (zwykle nie później niż w ciągu godziny od złożenia zamówienia) jedną lub więcej wiadomości zwrotnych, w których zawarta jest zamówiony przez Użytkownika Element bądź link do strony WAP, z której może zostać pobrany przez Użytkownika zamówiony Element;

b) w przypadku zamówienia Elementu Multimedialnego poprzez WAP Premium – po zatwierdzeniu transakcji następuje przekierowanie Użytkownika do strony, z której może zostać pobrany zamówiony Element.

4.3. Zamówiony przez Użytkownika Element Multimedialny staje się dostępny do korzystania z chwilą jego zapisania w pamięci telefonu Użytkownika.

4.4. Użytkownik uzyskujący Element w ramach Usług ma prawo do korzystania z Elementu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Elementu udostępnianego w ramach Serwisu jako pliku mobilnego do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Elementu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie Usługi w Serwisie). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Elementów wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Elementów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Odpowiedzialność

5.1. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego umożliwiającego korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

5.2. Użytkownik powinien powstrzymać się od kolejnych prób zamówienia wybranego przez siebie Elementu Multimedialnego do czasu wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia dotychczasowej próby lub rozpatrzenia reklamacji, której przedmiotem jest dostarczenie mu wybranego wcześniej Elementu Multimedialnego.

5.3. Usługi realizowane są zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk co oznacza, że dla obsługi zamówień Elementów i Usług od 18 lat wydzielone są dedykowane numery z serii 7*988.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych Usług świadczonych lub wykrytymi wadami. Użytkownik może złożyć do Digital Alea reklamację, w szczególności, jeżeli pomimo upływu godziny od złożenia zamówienia Użytkownik nie otrzyma wiadomości SMS lub WAP push.

6.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Digital Alea w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej biuro@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje mogą być także składane poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej danego Serwisu (np. www.papla.pl/contact.asp).

6.3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja   określała:

dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi, w tym adres email i numer telefonu,

rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

zarzuty Użytkownika,

okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

6.4. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień na ten Element Multimedialny, którego dotyczy reklamacja.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisów Digital Alea  będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów. Digital Alea  nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

7.2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Digital Alea , w związku ze skorzystaniem z Serwisu, dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn.zm.), zwaną dalej „Ustawą”. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Digital Alea sp z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16. Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wypełniając formularz dostępny na stronie www.papla.pl/contact.asp lub na m.papla.pl albo wysyłając wiadomość email na adres poczty elektronicznej biuro@digitalalea.pl, umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Usługę. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

7.3. W przypadku, jeśli w ramach danej Usługi oferowane są jakiekolwiek Elementy, których treść ma charakter erotyczny, Użytkownik ma prawo dokonać zamówienia takiego Elementu wyłącznie pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymanie treści o charakterze erotycznym. Jeśli Użytkownik zamawia Elementy o charakterze erotycznym dla innej osoby (o ile taką funkcjonalność przewiduje dany Serwis), Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania takiej osoby i upewnienia się, iż osoba, która ma otrzymać taki Element, również jest pełnoletnia i wyraża zgodę na otrzymywanie treści o charakterze erotycznym. Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w powyższym zakresie, w tym za wszelkie ewentualne roszczenia osoby, na rzecz której zamówił Element Multimedialny.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Regulamin świadczenia usług multimedialnych MT przez Digital Alea Sp. z o.o.

Użytkownik w procesie aktywacji Serwisu wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem 14dniowego terminu do odstąpienia od umowy co oznacza, iż Użytkownik utracił prawo do odstąpienia.

Niniejszym potwierdzamy aktywację serwisów.

Serwisy wymienione w poniższych tabelach to usługi subskrypcyjne.

Serwisy dostępne dla użytkowników sieci ORANGE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca Serwis (Treść SMS-a)

HOROSKOP TRADYCYJNY

51055

START HT.znak zodiaku

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP HT.znak zodiaku

SKARBIEC RYMÓW

51055

START WIERSZYK1

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP WIERSZYKI

ŻARTY

51055

START ZART

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ZART

DIETA1

51055

START DIETA1

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP DIETA1

KOLOROWE TAPETY

60255

START TAPETA

Max 1 raz/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETA

TOP

60255

START TOP

Max 1 raz/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TOP

LISTA PRZEBOJÓW

60255

START LP

Max 1 raz/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LP

LEKCJE JĘZYKA ANG.

51055

START AN

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP AN

LEKCJE JĘZYKA NIEM

51055

START NI

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP NI

LEKCJE JĘZYKA FRANCU

51055

START FR

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FR

LEKCJE JĘZYKA HISZP

51055

START HI

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP HI

PSYCHO PORADY

51055

START PORADA

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PORADA

POZYTYWNE MYŚLI

51055

START POZYTW

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12zł brutto przez czas nieokreślony

STOP POZYTYW

FIT

53055

START FIT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FIT

WIERSZYKI MIŁOSNE

53055

START WIELCY

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP WIELCY

URODA

53055

START URODA

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP URODA

PORADA MAGICZNA

53055

START MAGIA

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP MAGIA

PRZYGARNIJ ZWIERZACZKA

60155

START ZWIERZAK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ZWIERZAK

STYLOWY TELEFON

60155

START STYL

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP STYL

220 VOLT

60155

START VOLT

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP VOLT

K JAK KOCHAM

60155

START KOCHAM

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KOCHAM

KLUB

60455

START KLUB

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB

KLUB1

60455

START KLUB1

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB1

KLUB2

60455

START KLUB2

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto

STOP KLUB2

KLUB3

60455

START KLUB3

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB3

KLUB4

60455

START KLUB4

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB4

KLUB5

60455

START KLUB5

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB5

KLUB6

60455

START KLUB6

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB6

KLUB7

60455

START KLUB7

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB7

PORADNIK BAROWY

60155

START BAR

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP BAR

SZOK

60155

START SZOK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł

STOP SZOK

SKOK

60255

START SKOK

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto

STOP SKOK

MOBI

60355

START MOBI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69zł brutto przez czas nieokreślony

STOP MOBI

UBAW

60455

START UBAW

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP UBAW

MUSIC

60655

START MUSIC

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP MUSIC

TEST

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

NAGRODA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

WYGRANA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

ANG

57055

START ANG

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ANG

HUMOR

57055

START HUMOR

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86zł brutto

STOP HUMOR

GRY

60255

GRY

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP GRY

PLOTKI

60155

START PLOTKI

Max 5razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PLOTKI

FARMA

60355

FARMA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP FARMA

FUN

60255

FUN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto

STOP FUN

OK

60455

START OK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP OK

CHCE

60355

START CHCE

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP CHCE

ANTY

60513

WYKRYJ

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 6,15zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 6,15zł brutto

STOP WYKRYJ

ANTI

60513

WYKRYI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 6,15zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 6,15zł brutto

STOP WYKRYI

GREENPIGGY 60246 START GREENPIGGY

Max. 7 razy w tygodniu sms specjalny 2,46zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 2,46zł brutto

STOP GREENPIGGY
PODRYW 60355 START PODRYW

Max 3 razy w tygodniu sms specjalny 3,69zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 3,69zł brutto

STOP PODRYW

Serwisy dostępne dla użytkowników sieci T-Mobile

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca (Treść SMS-a)

ZWIERZAK

60155

START ZWIERZAK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ZWIERZAK

KOLOROWE TAPETY

60255

START TAPETA

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETA

TOP

60255

START TOP

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TOP

SZOK

60155

START SZOK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł

STOP SZOK

SKOK

60255

START SKOK

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł

STOP SKOK

TEST

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

NAGRODA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

WYGRANA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

FIT

53055

START FIT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FIT

ANG

57055

START ANG

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ANG

HUMOR

57055

START HUMOR

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86zł brutto przez czas nieokreślony

STOP HUMOR

GRY

60255

START GRY

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP GRY

PLOTKI

60155

PLOTKI

Max 5 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PLOTKI

FARMA

60355

FARMA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP FARMA

FUN

60255

FUN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto

STOP FUN

OK

60455

START OK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP OK

CHCE

60355

START CHCE

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP CHCE

ANTY

60513

WYKRYJ, WYKRYI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 6,15 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 6,15zł brutto

STOP WYKRYJ / STOP WYKRYI

GREENPIGGY 60246 START GREENPIGGY Max. 7 razy w tygodniu sms specjalny 2,46zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 2,46zł brutto STOP GREENPIGGY
PODRYW 60355 START PODRYW Max 3 razy w tygodniu sms specjalny 3,69zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 3,69zł brutto STOP PODRYW
EZO 60155 START EZO Max, 3 razy w tygodniu sms specjalny 1,23zl brutto + 1 płatny sms po rejestracji 1,23zł brutto. STOP EZO
MAGIA 60155 START MAGIA Max. 3 razy w tygodniu sms specjalny 1,23zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 1,23zł brutto. STOP MAGIA

Serwisy dostępne dla użytkowników sieci PLAY

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca (Treść SMS-a)

PRZYGARNIJ ZWIERZACZKA

60155

START ZWIERZAK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ZWIERZAK

K JAK KOCHAM

60155

START KOCHAM

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KOCHAM

TOP

60255

START TOP

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TOP

KOLOROWE TAPETY

60255

START TAPETA

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETA

WIERSZYKI MIŁOSNE

53055

START WIELCY

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP WIELCY

KLUB

60455

START KLUB

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB

KLUB1

60455

START KLUB1

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB1

KLUB2

60455

START KLUB2

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB2

KLUB3

60455

START KLUB3

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto

STOP KLUB3

KLUB4

60455

START KLUB4

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB4

KLUB5

60455

START KLUB5

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB5

KLUB6

60455

START KLUB6

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB6

KLUB7

60455

START KLUB7

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB7

PORADNIK BAROWY

60155

START BAR

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP BAR

SZOK

60155

START SZOK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł

STOP SZOK

SKOK

60255

START SKOK

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł

STOP SKOK

MOBI

60355

START MOBI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP MOBI

UBAW

60455

START UBAW

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP UBAW

MUSIC

60655

START MUSIC

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP MUSIC

TEST

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

NAGRODA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

WYGRANA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

FIT

53055

START FIT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FIT

ANG

57055

START ANG

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ANG

HUMOR

57055

START HUMOR

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP HUMOR

GRY

60255

START GRY

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP GRY

PLOTKI

60155

PLOTKI

Max 5 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PLOTKI

FARMA

60355

FARMA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP FARMA

FUN

60255

FUN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto

STOP FUN

OK

60455

START OK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP OK

CHCE

60355

START CHCE

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP CHCE

WYKRYJ

60513

WYKRYJ

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 6,15 zł brutto + 1 płatny SMS po rejestracji 6,15zł brutto przez czas nieokreślony

STOP WYKRYJ

WYKRYI

60513

WYKRYI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 6,15 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 6,15zł brutto

STOP WYKRYI

GREENPIGGY 60246 START GREENPIGGY

Max. 7 razy w tygodniu sms specjalny 2,46zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 2,46zł brutto

STOP GREENPIGGY
PODRYW 60355 START PODRYW

Max 3 razy w tygodniu sms specjalny 3,69zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 3,69zł brutto

STOP PODRYW

Serwisy dostępne dla użytkowników sieci PLUS

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca (Treść SMS-a)

WIERSZYKI MIŁOSNE

53055

START WIELCY

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP WIELCY

PRZYGARNIJ ZWIERZACZKA

60155

START ZWIERZAK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ZWIERZAK

K JAK KOCHAM

60155

START KOCHAM

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KOCHAM

TOP

60255

START TOP

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TOP

KLUB

60455

START KLUB

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB

KLUB1

60455

START KLUB1

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB1

KLUB2

60455

START KLUB2

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB2

KLUB3

60455

START KLUB3

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB3

KLUB4

60455

START KLUB4

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB4

KLUB5

60455

START KLUB5

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB5

KLUB6

60455

START KLUB6

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB6

KLUB7

60455

START KLUB7

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KLUB7

PORADNIK BAROWY

60155

START BAR

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony

STOP BAR

SZOK

60155

START SZOK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł

STOP SZOK

SKOK

60255

START SKOK

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł

STOP SKOK

MOBI

60355

START MOBI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69zł brutto przez czas nieokreślony

STOP MOBI

UBAW

60455

START UBAW

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP UBAW

MUSIC

60655

START MUSIC

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP MUSIC

TEST

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

NAGRODA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

WYGRANA

60155

START TEST

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP TEST

FIT

53055

START FIT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FIT

ANG

57055

START ANG

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86zł brutto przez czas nieokreślony

STOP ANG

HUMOR

57055

START HUMOR

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,86zł brutto przez czas nieokreślony

STOP HUMOR

GRY

60255

START GRY

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP GRY

PLOTKI

60155

PLOTKI

Max 5 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PLOTKI

FARMA

60355

FARMA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP FARMA

FUN

60255

FUN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto

STOP FUN

OK

60455

START OK

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 4,92zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP OK

CHCE

60355

START CHCE

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP CHCE

ANTY

60513

WYKRYJ, WYKRYI

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 6,15 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 6,15zł brutto

STOP WYKRYJ / STOP WYKRYI

GREENPIGGY 60246 START GREENPIGGY

Max. 7 razy w tygodniu sms specjalny 2,46zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 2,46zł brutto

STOP GREENPIGGY
PODRYW 60355 START PODRYW

Max 3 razy w tygodniu sms specjalny 3,69zł brutto + 1 płatny sms po rejestracji 3,69zł brutto

STOP PODRYW

Poniżej określone są Serwisy o charakterze erotycznym, oferowane wyłącznie dla osób pełnoletnich, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Elementów o charakterze erotycznym: 

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci ORANGE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca (treść SMS-a

HOROSKOP EROTYCZNY

53098

START HE.znak zodiaku

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,37 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP HE.znak zodiaku

LEKCJA EROTYKI DLA NIEJ

51098

START LEKCJAW

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LEKCJAW

LEKCJA EROTYKI DLA NIEGO

51098

START LEKCJAM

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LEKCJAM

OPOWIADANIE EROTYCZNE DLA PAŃ

51098

START STORYW

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP STORYW

OPOWIADANIE EROTYCZNE DLA PANÓW

51098

START STORYM

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP STORYM

TAPETA DLA NIEJ

60298

START TAPETAW

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETAW

TAPETA DLA NIEGO

60298

START TAPETAM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETAM

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XXXFILM

SEX HISTORIE

60198

START SHISTORIE

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP SHISTORIE

GORĄCE KOCIAKI MMS

60198

START KOCIAK

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KOCIAK

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XKOCIAK

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP OPOERO

SZTUKA FLIRT KOBIETA

55098

START FLIRTW

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,62 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FLIRTW

SZTUKA FLIRT FACET

55098

START FLIRTM

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,62 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FLIRTM

BIKINI

60198

START BIKINI

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP BIKINI

SENSACYJNE DONIESIENIA MMS

60198

START SENSACJA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP SENSACJA

LODZIARY

60198

START LOD

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LOD

EGZOTIKA EROTICA

60198

START EGZO

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP EGZO

KINO OSTRY KOGUT

60198

START KOGUT

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KOGUT

PAMIĘTNIK LOLITY

60198

START LOLITA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LOLITA

PODRYWACZ

60198

START PODRYW

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PODRYW

HOT

60198

START HOT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP HOT

PALA

60298

START PALA

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto

STOP PALA

KOGUT

60398

START KOGUT

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP KOGUT

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP PIEPRZ

LUX

60698

START LUX

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP LUX

PORN

60298

START PORN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PORN

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci T-MOBILE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca (treść SMS-a)

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XKOCIAK

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XXXFILM

PALA

60298

START PALA

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PALA

KOGUT

60398

START KOGUT

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP KOGUT

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP PIEPRZ

LUX

60698

START LUX

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP LUX

PORN

60298

START PORN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PORN

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci PLAY

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywujące (treść SMS-a)

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XXXFILM

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XKOCIAK

LODZIARY

60198

START LOD

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LOD

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP OPOERO

LEKCJA EROTYKI DLA NIEJ

51098

START LEKCJAW

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LEKCJAW

LEKCJA EROTYKI DLA NIEGO

51098

START LEKCJAM

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,12 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LEKCJAM

TAPETA DLA NIEJ

60298

START TAPETAW

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETAW

TAPETA DLA NIEGO

60298

START TAPETAM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP TAPETAM

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XXXFILM

SEX HISTORIE

60198

START SHISTORIE

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP SHISTORIE

SZTUKA FLIRT KOBIETA

55098

START FLIRTW

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,62 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FLIRTW

SZTUKA FLIRT FACET

55098

START FLIRTM

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 0,62 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP FLIRTM

GORACE KOCIAKI MMS

60198

START KOCIAK

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP KOCIAK

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XKOCIAK

SENSACYJNE DONIESIENIA MMS

60198

START SENSACJA

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP SENSACJA

LODZIARY

60198

START LOD

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LOD

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP OPOERO

PODRYWACZ

60198

START PODRYW

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PODRYW

HOT

60198

START HOT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP HOT

PALA

60298

START PALA

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PALA

KOGUT

60398

START KOGUT

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP KOGUT

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP PIEPRZ

LUX

60698

START LUX

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP LUX

PORN

60298

START PORN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PORN

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci PLUS

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

Komenda deaktywująca (treść SMS-a)

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XXXFILM

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XKOCIAK

LODZIARY

60198

START LOD

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP LOD

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP OPOERO

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP XXXFILM

PODRYWACZ

60198

START PODRYW

Max 2 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PODRYW

HOT

60198

START HOT

Max 7 razy/ tydzień sms specjalny 1,23 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 1,23zł brutto

STOP HOT

PALA

60298

START PALA

Max 4 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 2,46zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PALA

KOGUT

60398

START KOGUT

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 3,69 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 3,69zł brutto

STOP KOGUT

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 4,92 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 4,92zł brutto

STOP PIEPRZ

LUX

60698

START LUX

Max 1 razy/ tydzień sms specjalny 7,38 zł brutto przez czas nieokreślony+ 1 płatny SMS po rejestracji 7,38zł brutto

STOP LUX

PORN

60298

START PORN

Max 3 razy/ tydzień sms specjalny 2,46 zł brutto przez czas nieokreślony

STOP PORN

Usługodawcą i podmiotem realizującym świadczenie jest Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505 000,00 PLN, nr NIP: 525-500024-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

Reklamacje dot. Serwisuów  na adres e-mail: reklamacje@digitalalea.pl z dopiskiem nazwy serwisu, np. FIT, WIERSZYKI MIŁOSNE  i wskazaniem numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony. Szczegóły procedury reklamacyjnej w Regulaminie.

Warunki korzystania z serwisu określa poniższy Regulamin.

Regulamin świadczenia serwisów multimedialnych MT przez DIGITAL ALEA SP.Z O.O.

I. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe prezentowanych przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505.000,00PLN, nr NIP: 525-24-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

2. Z określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów MT mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisów MT, w tym korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT. Z usług Serwisów MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel S.A. (PLUS).

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc na stronie internetowej www.digitalalea.pl a także w przypadku niektórych Serwisów na stronie internetowej promującej dany Serwis.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów oraz Usług:

telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisów a wybranych przez danego Użytkownika.

połączenie z siecią Internet (dla wybranych Usług);

komputer, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania (dla wybranych Usług):

posiada zainstalowany system operacyjny Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy,

posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 6 i wyżFirefox 2 i wyższa, Opera 9 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome, Flock;

posiada zainstalowany odtwarzacz Windows Media Player w wersji 11 lub nowszy, Winamp w wersji 5 lub nowszy lub Nero w wersji 6.6 lub nowszej,

7. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach odpowiednio Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

9. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisów treści np.: Elementów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 7 powyżej. W szczególności utwory (Elementy Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Digital Alea lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

10. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

SMS MT/wiadomość SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość  SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, która zawiera zamówioną przez Użytkownika treść Serwisu (np. horoskop, muzykę, tapetę itp.), a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

Elementy Multimedialne lub Elementy - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Elementy Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.

Usługa lub Usługi – oznacza usługę, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi lub Usługa polegają na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMSów MT w określonych częstotliwościach, w ramach aktywowanej subskrypcji, zawierających określone treści dostępne w ramach poszczególnych Serwisów MT.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego. W przypadku wybranych Usług Użytkownikami mogą jedynie osoby pełnoletnie.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Serwisy lub Serwisy MT – serwisy subskrypcyjne, w ramach których świadczone są Usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach, zawierających określone treści dostępne w ramach danego Serwisu MT, do momentu dezaktywacji danego Serwisu przez Użytkownika.

Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.

II. Nabywanie Elementów Multimedialnych przez Użytkowników

1. Opis Serwisów MT (w tym informacje dotyczące Elementów, które można zamówić w ramach Serwisów MT) dostępne są na stronach internetowych promujących Serwisy lub w reklamach i materiałach promocyjnych.

2. W celu skorzystania z Usługi (aktywacji subskrypcji SMS MT) Użytkownik powinien wysłać na wskazany w tabeli poniżej numer dostępowy wiadomość SMS o podanej w tabeli określonej treści. Wysłanie wiadomości przez Użytkownika inicjuje proces świadczenia Usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Digital Alea zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Koszt aktywacji subskrypcji SMS MT w sieci ORANGE, PLUS oraz PLAY jest bezpłatny, a w sieci T-MOBILE według stawek Operatora.

3. Przy aktywacji Serwisu należy zwrócić uwagę na znak SPACJA który powinien zostać umieszczony pomiędzy START a NAZWA SERWISU, przykładowo START[SPACJA]ZWIERZAK.

4. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji

5. W przypadku, jeśli w ramach danego Serwisu oferowane są jakiekolwiek Elementy, których treść ma charakter erotyczny, Użytkownik ma może dokonać zamówienia takiej Usługi wyłącznie pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymanie treści o charakterze erotycznym.

6. Użytkownik ma możliwość aktywacji jedynie takich Serwisów, które dostępne są w sieci telefonii komórkowej danego Operatora, z której usług korzysta Użytkownik. Użytkownik nie ma możliwości zamówienia usług dostępnych w sieciach innych Operatorów.

Serwisy dostępne dla użytkowników sieci ORANGE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

HOROSKOP TRADYCYJNY

51055

START HT.znak zodiaku

codziennie sms specjalny

SKARBIEC RYMÓW

51055

START WIERSZYK1

codziennie sms specjalny

ŻARTY

51055

START ZART

codziennie sms specjalny

DIETA1

51055

START DIETA1

codziennie sms specjalny

KOLOROWE TAPETY

60255

START TAPETA

1x w tygodniu sms specjalny

TOP

60255

START TOP

1x w tygodniu sms specjalny

LISTA PRZEBOJÓW

60255

START LP

1x w tygodniu sms specjalny

LEKCJE JĘZYKA ANG.

51055

START AN

Codziennie sms specjalny

LEKCJE JĘZYKA NIEM

51055

START NI

Codziennie sms specjalny

LEKCJE JĘZYKA FRANCU

51055

START FR

Codziennie sms specjalny

LEKCJE JĘZYKA HISZP

51055

START HI

Codziennie sms specjalny

PSYCHO PORADY

51055

START PORADA

Codziennie sms specjalny

POZYTYWNE MYŚLI

51055

START POZYTW

Codziennie sms specjalny

FIT

53055

START FIT

Codziennie sms specjalny

WIERSZYKI MIŁOSNE

53055

START WIELCY

Codziennie sms specjalny

URODA

53055

START URODA

Codziennie sms specjalny

PORADA MAGICZNA

53055

START MAGIA

Codziennie sms specjalny

PRZYGARNIJ ZWIERZACZKA

60155

START ZWIERZAK

3x w tygodniu sms specjalny

STYLOWY TELEFON

60155

START STYL

3x w tygodniu sms specjalny

220 VOLT

60155

START VOLT

3x w tygodniu sms specjalny

K JAK KOCHAM

60155

START KOCHAM

2x w tygodniu sms specjalny

KLUB

60455

START KLUB

Codziennie sms specjalny

KLUB1

60455

START KLUB1

Codziennie sms specjalny

KLUB2

60455

START KLUB2

Codziennie sms specjalny

KLUB3

60455

START KLUB3

Codziennie sms specjalny

KLUB4

60455

START KLUB4

Codziennie sms specjalny

KLUB5

60455

START KLUB5

Codziennie sms specjalny

KLUB6

60455

START KLUB6

Codziennie sms specjalny

KLUB7

60455

START KLUB7

Codziennie sms specjalny

PORADNIK BAROWY

60155

START BAR

2x w tygodniu sms specjalny

SZOK

60155

START SZOK

Codziennie sms specjalny

SKOK

60255

START SKOK

4x w tygodniu sms specjalny

MOBI

60355

START MOBI

3x w tygodniu sms specjalny

UBAW

60455

START UBAW

1x w tygodniu sms specjalny

MUSIC

60655

START MUSIC

1x w tygodniu sms specjalny

TEST

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

NAGRODA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

WYGRANA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

PORADA

60155

START PORADA

Codziennie sms specjalny

ANG

57055

START ANG

Codziennie sms specjalny

HUMOR

57055

START HUMOR

Codziennie sms specjalny

GRY

60255

GRY

Co tydzień sms specjalny

PLOTKA

60155

START PLOTKA

5x w tygodniu sms specjalny

PLOTKI

60155

START PLOTKI

5x w tygodniu sms specjalny

FARMA

60355

FARMA

Co tydzień mms specjalny

FUN

60255

FUN

3x w tygodniu sms specjalny

OK

60455

START OK

3x w tygodniu sms specjalny

CHCE

60355

START CHCE

3x w tygodniu sms specjalny

ANTY

60513

WYKRYJ

3x w tygodniu sms specjalny

ANTI

60513

WYKRYI

3x w tygodniu sms specjalny

Serwisy dostępne dla użytkowników sieci T-MOBILE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

ZWIERZAK

60155

START ZWIERZAK

3x w tygodniu sms specjalny

KOLOROWE TAPETY

60255

START TAPETA

1x w tygodniu sms specjalny

TOP

60255

START TOP

1x w tygodniu sms specjalny

SZOK

60155

START SZOK

Codziennie sms specjalny

SKOK

60255

START SKOK

4x w tygodniu sms specjalny

TEST

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

NAGRODA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

WYGRANA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

FIT

53055

START FIT

Codziennie sms specjalny

PORADA

60155

START PORADA

Codziennie sms specjalny

ANG

57055

START ANG

Codziennie sms specjalny

HUMOR

57055

START HUMOR

Codziennie sms specjalny

GRY

60255

START GRY

Co tydzień sms specjalny

PLOTKA

60155

START PLOTKA

5x w tygodniu sms specjalny

PLOTKI

60155

PLOTKI

5x w tygodniu sms specjalny

FARMA

60355

FARMA

Co tydzień mms specjalny

FUN

60255

FUN

3x w tygodniu sms specjalny

OK

60455

START OK

3x w tygodniu sms specjalny

CHCE

60355

START CHCE

3x w tygodniu sms specjalny

ANTY

60513

WYKRYJ, WYKRYI

3x w tygodniu sms specjalny

Serwisy  dostępne dla użytkowników sieci PLAY

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

PRZYGARNIJ ZWIERZACZKA

60155

START ZWIERZAK

3x w tygodniu sms specjalny

K JAK KOCHAM

60155

START KOCHAM

2x w tygodniu sms specjalny

TOP

60255

START TOP

1x w tygodniu sms specjalny

KOLOROWE TAPETY

60255

START TAPETA

1x w tygodniu sms specjalny

WIERSZYKI MIŁOSNE

53055

START WIELCY

Codziennie sms specjalny

KLUB

60455

START KLUB

Codziennie sms specjalny

KLUB1

60455

START KLUB1

Codziennie sms specjalny

KLUB2

60455

START KLUB2

Codziennie sms specjalny

KLUB3

60455

START KLUB3

Codziennie sms specjalny

KLUB4

60455

START KLUB4

Codziennie sms specjalny

KLUB5

60455

START KLUB5

Codziennie sms specjalny

KLUB6

60455

START KLUB6

Codziennie sms specjalny

KLUB7

60455

START KLUB7

Codziennie sms specjalny

PORADNIK BAROWY

60155

START BAR

2x w tygodniu sms specjalny

SZOK

60155

START SZOK

Codziennie sms specjalny

SKOK

60255

START SKOK

4x w tygodniu sms specjalny

MOBI

60355

START MOBI

3x w tygodniu sms specjalny

UBAW

60455

START UBAW

1x w tygodniu sms specjalny sms specjalny

MUSIC

60655

START MUSIC

1x w tygodniu sms specjalny sms specjalny

TEST

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

NAGRODA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

WYGRANA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

FIT

53055

START FIT

Codziennie sms specjalny

PORADA

60155

START PORADA

Codziennie sms specjalny

ANG

57055

START ANG

Codziennie sms specjalny

HUMOR

57055

START HUMOR

Codziennie sms specjalny

GRY

60255

START GRY

Co tydzień sms specjalny

PLOTKA

60155

START PLOTKA

5x w tygodniu sms specjalny

PLOTKI

60155

PLOTKI

5x w tygodniu sms specjalny

FARMA

60355

FARMA

Co tydzień mms specjalny

FUN

60255

FUN

3x w tygodniu sms specjalny

OK

60455

START OK

3x w tygodniu sms specjalny

CHCE

60355

START CHCE

3x w tygodniu sms specjalny

WYKRYJ

60513

WYKRYJ

3x w tygodniu sms specjalny

WYKRYI

60513

WYKRYI

3x w tygodniu sms specjalny

Serwisy  dostępne dla użytkowników sieci PLUS

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

WIERSZYKI MIŁOSNE

53055

START WIELCY

Codziennie

PRZYGARNIJ ZWIERZACZKA

60155

START ZWIERZAK

3x w tygodniu sms specjalny

K JAK KOCHAM

60155

START KOCHAM

2x w tygodniu sms specjalny

TOP

60255

START TOP

1x w tygodniu sms specjalny

KLUB

60455

START KLUB

Codziennie sms specjalny

KLUB1

60455

START KLUB1

Codziennie sms specjalny

KLUB2

60455

START KLUB2

Codziennie sms specjalny

KLUB3

60455

START KLUB3

Codziennie sms specjalny

KLUB4

60455

START KLUB4

Codziennie sms specjalny

KLUB5

60455

START KLUB5

Codziennie sms specjalny

KLUB6

60455

START KLUB6

Codziennie sms specjalny

KLUB7

60455

START KLUB7

Codziennie sms specjalny

PORADNIK BAROWY

60155

START BAR

2x w tygodniu sms specjalny

SZOK

60155

START SZOK

Codziennie sms specjalny

SKOK

60255

START SKOK

4x w tygodniu sms specjalny

MOBI

60355

START MOBI

3x w tygodniu sms specjalny

UBAW

60455

START UBAW

1x w tygodniu sms specjalny

MUSIC

60655

START MUSIC

1x w tygodniu sms specjalny

TEST

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

NAGRODA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

WYGRANA

60155

START TEST

Codziennie sms specjalny

FIT

53055

START FIT

Codziennie sms specjalny

PORADA

60155

START PORADA

Codziennie sms specjalny

ANG

57055

START ANG

Codziennie sms specjalny

HUMOR

57055

START HUMOR

Codziennie sms specjalny

GRY

60255

START GRY

Co tydzień sms specjalny

PLOTKA

60155

START PLOTKA

5x w tygodniu sms specjalny

PLOTKI

60155

PLOTKI

5x w tygodniu sms specjalny

FARMA

60355

FARMA

Co tydzień mms specjalny

FUN

60255

FUN

3x w tygodniu sms specjalny

OK

60455

START OK

3x w tygodniu sms specjalny

CHCE

60355

START CHCE

3x w tygodniu sms specjalny

ANTY

60513

WYKRYJ, WYKRYI

3x w tygodniu sms specjalny

Poniżej określone są Serwisy o charakterze erotycznym, oferowane wyłącznie dla osób pełnoletnich, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Elementów o charakterze erotycznym: 

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci ORANGE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

HOROSKOP EROTYCZNY

53098

START HE.znak zodiaku

codziennie sms specjalny

LEKCJA EROTYKI DLA NIEJ

51098

START LEKCJAW

codziennie sms specjalny

LEKCJA EROTYKI DLA NIEGO

51098

START LEKCJAM

codziennie sms specjalny

OPOWIADANIE EROTYCZNE DLA PAŃ

51098

START STORYW

codziennie sms specjalny

OPOWIADANIE EROTYCZNE DLA PANÓW

51098

START STORYM

codziennie sms specjalny

TAPETA DLA NIEJ

60298

START TAPETAW

1x w tygodniu sms specjalny

TAPETA DLA NIEGO

60298

START TAPETAM

1x w tygodniu sms specjalny

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

1x w tygodniu sms specjalny

SEX HISTORIE

60198

START SHISTORIE

2x w tygodniu sms specjalny

GORĄCE KOCIAKI MMS

60198

START KOCIAK

2x w tygodniu sms specjalny

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

codziennie sms specjalny

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

2x w tygodniu sms specjalny

SZTUKA FLIRT KOBIETA

55098

START FLIRTW

Codziennie sms specjalny

SZTUKA FLIRT FACET

55098

START FLIRTM

Codziennie sms specjalny

BIKINI

60198

START ZWIERZAK

2x w tygodniu sms specjalny

SENSACYJNE DONIESIENIA MMS

60198

START SENSACJA

3x w tygodniu sms specjalny

LODZIARY

60198

START LOD

3x w tygodniu sms specjalny

EGZOTIKA EROTICA

60198

START EGZO

3x w tygodniu sms specjalny

KINO OSTRY KOGUT

60198

START KOGUT

3x w tygodniu sms specjalny

PAMIĘTNIK LOLITY

60198

START LOLITA

3x w tygodniu sms specjalny

PODRYWACZ

60198

START PODRYW

2x w tygodniu sms specjalny

HOT

60198

START HOT

Codziennie sms specjalny

PALA

60298

START PALA

4x w tygodniu sms specjalny

KOGUT

60398

START KOGUT

3x w tygodniu sms specjalny

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

1x w tygodniu sms specjalny sms specjalny

LUX

60698

START LUX

1x w tygodniu sms specjalny sms specjalny

PORN

60298

START PORN

3x w tygodniu sms specjalny

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci T-MOBILE

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

codziennie sms specjalny

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

1x w tygodniu sms specjalny

PALA

60298

START PALA

4x w tygodniu sms specjalny

KOGUT

60398

START KOGUT

3x w tygodniu sms specjalny

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

1x w tygodniu sms specjalny sms specjalny

LUX

60698

START LUX

1x w tygodniu sms specjalny sms specjalny

PORN

60298

START PORN

3x w tygodniu sms specjalny

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci PLAY

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

1x w tygodniu sms specjalny

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

codziennie sms specjalny

LODZIARY

60198

START LOD

3x w tygodniu sms specjalny

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

2x w tygodniu sms specjalny

LEKCJA EROTYKI DLA NIEJ

51098

START LEKCJAW

codziennie sms specjalny

LEKCJA EROTYKI DLA NIEGO

51098

START LEKCJAM

codziennie sms specjalny

TAPETA DLA NIEJ

60298

START TAPETAW

1x w tygodniu sms specjalny

TAPETA DLA NIEGO

60298

START TAPETAM

1x w tygodniu sms specjalny

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

1x w tygodniu sms specjalny

SEX HISTORIE

60198

START SHISTORIE

2x w tygodniu sms specjalny

SZTUKA FLIRT KOBIETA

55098

START FLIRTW

Codziennie sms specjalny

SZTUKA FLIRT FACET

55098

START FLIRTM

Codziennie sms specjalny

GORACE KOCIAKI MMS

60198

START KOCIAK

2x w tygodniu sms specjalny

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

Codziennie sms specjalny

SENSACYJNE DONIESIENIA MMS

60198

START SENSACJA

3x w tygodniu sms specjalny

LODZIARY

60198

START LOD

3x w tygodniu sms specjalny

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

2x w tygodniu sms specjalny

PODRYWACZ

60198

START PODRYW

2x w tygodniu sms specjalny

HOT

60198

START HOT

Codziennie sms specjalny

PALA

60298

START PALA

4x w tygodniu sms specjalny

KOGUT

60398

START KOGUT

3x w tygodniu sms specjalny

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

1x w tygodniu sms specjalny

LUX

60698

START LUX

1x w tygodniu sms specjalny

PORN

60298

START PORN

3x w tygodniu sms specjalny

Serwisy o charakterze erotycznym dostępne dla użytkowników sieci PLUS

Nazwa/rodzaj/ serwisu

Numer dostępowy

Komenda aktywującą Serwis (treść SMS-a)

Częstotliwość otrzymywania Elementu w ramach Serwisu

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

1x w tygodniu sms specjalny

KOCIAKI EXTRA MMS

60198

START XKOCIAK

codziennie sms specjalny

LODZIARY

60198

START LOD

3x w tygodniu sms specjalny

OPOWIADANIE ERO MMS

60198

START OPOERO

2x w tygodniu sms specjalny

GORĄCY ERO FILM

60298

START XXXFILM

1x w tygodniu sms specjalny

PODRYWACZ

60198

START PODRYW

2x w tygodniu sms specjalny

HOT

60198

START HOT

Codziennie sms specjalny

PALA

60298

START PALA

4x w tygodniu sms specjalny

KOGUT

60398

START KOGUT

3x w tygodniu sms specjalny

PIEPRZ

60498

START PIEPRZ

1x w tygodniu sms specjalny

LUX

60698

START LUX

1x w tygodniu sms specjalny

PORN

60298

START PORN

3x w tygodniu sms specjalny

7. W przypadku niektórych Serwisów, istnieje możliwość aktywacji danego Serwisu poprzez stronę internetową promującą dany Serwis.  W takim wypadku, Użytkownik powinien wpisać na stronie internetowej promującej Serwis MT, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie internetowej wiadomość SMS z unikalnym kodem PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie internetowej. Po aktywacji Serwisu Użytkownik może otrzymać pierwszego płatnego SMS MT.

8. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał zamówione Elementy (lub odpowiednio linki do pobrania Elementów) codziennie bądź w innych odstępach czasu, wynikających z tabel powyżej bądź z opisów danych Serwisów, znajdujących się na stronach promujących Serwisy, aż do czasu dezaktywacji Serwisu.

9. Dezaktywacji Serwisu  (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie, w następujący sposób:

i. ORANGE, TMOBILE, PLUS oraz PLAY: wysyłając SMS o treści STOP NAZWA SERWISU (np. STOP TAPETA) na ten sam numer, pod który Użytkownik wysłał SMS aktywujący Usługę (koszt 0 PLN).

10. Wiadomość dezaktywującą dany Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis został zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysyłany jest SMS MT).

III. Opłaty za Serwisy SMS MT

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, przy czym wysokość opłat zależy od Operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. W przypadku sieci T-MOBILE Użytkownik obciążany jest także opłatą za aktywację i dezaktywację Serwisu poprzez wysłanie odpowiednio SMS aktywującego lub dezaktywującego (koszt według stawek Operatora).

Koszty wiadomości SMS MT zależą od numeru dostępowego - pod który wysyłany jest SMS z zamówieniem danego Serwisu, zgodnie z poniższą tabelą:

Numer dostępowy

od ….. do ……….

Cena bez VAT każdej otrzymywanej wiadomości  SMS MT w ramach Serwisu

Cena z VAT brutto każdej otrzymywanej wiadomości SMS MT w ramach Serwisu

51055 - 51098

0,10 PLN

0,12 PLN

53055 -  53098

0,30 PLN

0,37 PLN

55055 -  55098

0,50 PLN

0,62 PLN

57055

0,70 PLN

0,87 PLN

60155 -  60198

1,00 PLN

1,23 PLN

60255 - 60298

2,00 PLN

2,46 PLN

60355 - 60398

3,00 PLN

3,69 PLN

60455 - 60498

4,00 PLN

4,92 PLN

60655 - 60698

6,00 PLN

7,38 PLN

2. Opłaty pobrane są przez  Operatorów.

3. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisów oraz Usług

1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na dany Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi  jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danego, Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu lub w opisie danej wybranego przez Użytkownika Serwisu w celu nabycia Elementu Multimedialnego Użytkownik powinien:

zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Element Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push lub innych elementów warunkujących skorzystanie z danego Serwisu);

upewnić się przed dokonaniem zamówienia określonego Serwisu, w ramach którego dostarczany jest dany Element Multimedialny, co do kompatybilności Elementu z modelem telefonu, na który Element ma zostać ściągnięty;

zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Elementu Multimedialnego.

2. Użytkownik, chcąc zamówić Usługę, posługuje się opisem dokonywania zamówienia Usługi zwartym w niniejszym Regulaminie, a także w opisach na stronach internatowych promujących Serwisy lub w innych materiałach reklamowych lub promocyjnych.

3. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/ lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisów oraz Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

4. Użytkownik uzyskujący Element otrzymany w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

5. Użytkownik uzyskujący Element w ramach Usług ma prawo do korzystania z Elementu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Elementu udostępnianego w ramach Serwisu jako pliku mobilnego do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Elementu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danej Usługi). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Elementów wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Elementów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług lub wykrytymi wadami.

 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Digital Alea w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje mogą być także składane poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej www.papla.pl/contact.asp. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

zarzuty Użytkownika,

okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

VI. Postanowienia końcowe

1. W związku z funkcjonowaniem Serwisów oraz świadczeniem Usług określonych w niniejszym Regulaminie Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów. Digital Alea nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Digital Alea w związku ze skorzystaniem z Serwisu lub Usług dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Alea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16.  Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Avantis S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłączenie dla w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownicy Serwisów MT oraz Usług mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.papla.pl/contact.asp umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Serwis. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Zasady promocji TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505.000,00PLN, nr NIP: 525-24-99-823, Regon: 142770570 (zwana dalej „Digital Alea” lub „Organizatorem”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

2. Promocja “TWOJA NAJLEPSZA NAGRODA” (dalej zwane „Promocją”) swoim zasięgiem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie obowiązywania Promocji, o którym mowa w  par. II pkt. 1 poniżej staną się Użytkownikami jednego z:

następujących Serwisów MT, opisanych w „Regulaminie świadczenia usługi „PlayMAx” oraz serwisów multimedialnych MT„:

Serwis MT

NAGRODA

PRIZE

MP3

PREMIUM

lub następujących Serwisów MT, opisanych w „Regulaminie świadczenia serwisów multimedialnych MT przez DIGITAL ALEA Sp. z o.o.”

Serwis MT

PORADA

FIT

ANG

HUMOR

łącznie zwanych dalej „Serwisami MT”.

tj. zarejestrują się w sposób opisany w par. IV ust. 3 poniżej w jednym ze wskazanych powyżej Serwisów MT w danym cyklu konkursowym trwania Promocji, poprzez stronę internetową www.superserwisy.pl lub inną stronę, na której promowane są ww. Serwisy MT.

4. Z zastrzeżeniem ust.3 powyżej, w Promocji będą mogły wziąć udział wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w promocji. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia związane z udziałem w Promocji powinny być składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

5. W Promocji nie będą mogli uczestniczyć pracownicy Digital Alea Sp. z o.o. ani innych firm biorących udział w przygotowaniu Promocji oraz ich krewni i powinowaci pierwszego stopnia.

6. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin Promocji w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc na stronie internetowej www.superserwisy.pl, http://www.playmax.co oraz www.digitalalea.pl a także na stronie internetowej promującej dany Serwis MT (Landing page). Regulamin dostępny jest także w siedzibie Digital Alea.

7. Osoba biorąca udział w Promocji powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki Promocji.

II. Czas trwania Promocji

1. Datą rozpoczęcia promocji jest 01 styczeń 2012 roku, a datą końcową 31 grudnia 2014 roku (włącznie) (dalej „okres obowiązywania Promocji”).

2. Promocja składa się z 24 cykli konkursowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.

III. Cel Promocji

Celem Promocji jest zachęcanie do użytkowania produktów i usług oferowanych przez Digital Alea Sp. z o.o., w szczególności do korzystania z Serwisów MT, o których mowa w par. I pkt. 3 powyżej oraz Usługi PlayMax, o której mowa w „Regulamin świadczenia usługi „PlayMax” oraz serwisów multimedialnych MT” a także Usług, o których mowa w „Regulaminie świadczenia serwisów multimedialnych MT przez DIGITAL ALEA Sp. z o.o.”.

IV. Zasady Promocji

1. Podczas okresu obowiązywania Promocji, Digital Alea przeprowadzi promocję Serwisów MT, o których mowa w par. I pkt. 3 powyżej, której celem będzie poinformowanie społeczności użytkowników o istnieniu Promocji.

2. Aby wziąć udział w danym cyklu konkursowym Promocji, osoba musi pozostać zarejestrowana w którymkolwiek z przedmiotowych Serwisów MT do ostatniego dnia tegoż cyklu konkursowego (dalej „Uczestnik”).

3. Osoba będzie mogła się zarejestrować poprzez stronę internetową www.superserwisy.pl  lub www.playmax.co lub stronę internetową promującą dany Serwis MT (Landing page). W celu rejestracji Użytkownik powinien wpisać na stronie internetowej swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie internetowej, wiadomość SMS z unikalnym kodem PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie internetowej. Alternatywnie, zapis do subskrypcji następuje poprzez wysłanie SMS o podanej treści, na numer podany na stronie internetowej promującą dany Serwis MT (Landing page).

4. Uczestnik może ubiegać się wyłącznie o taką nagrodę, jaka zostanie mu zaprezentowana na stronie internetowej promującą dany Serwis MT (Landing page). Jeśli na stronie internetowej zostanie zaprezentowanych kilka nagród, Uczestnik będzie mógł wybrać z nich jedną, pożądaną nagrodę.

5. Każdy Użytkownik któregokolwiek Serwisu MT wskazanego w par  I pkt. 3 powyżej staje się Uczestnikiem Promocji i będzie mógł wziąć udział w konkursie, o którym mowa w par. VI poniżej.

V. Opis nagród i ich wręczenie

1. Organizator, w każdym miesięcznym cyklu konkursowym, wręczy jedną (1) nagrodę.

2. Laureat nagrody może odmówić przyjęcia nagrody, jednak nie będzie mógł w żadnym wypadku wymienić jej na inną lub jej równowartość w gotówce.

3. Jeśli laureatem okaże się osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia w jej imieniu, w szczególności związane z odbiorem nagrody,  powinny być składane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

4. Przed wydaniem laureatowi nagrody pieniężnej, z której wygraniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od laureata zryczałtowany podatek dochodowy od nagród, w wysokości 10% ich wartości, o ile przepisy prawa tak nakazują. Pobranie należnego podatku od nagrody pieniężnej następuje za zgodą laureata przez potrącenie jego wysokości z kwoty stanowiącej nagrodę pieniężną Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wysokość nagrody rzeczowej powoduje powstanie obowiązku podatkowego, do nagród rzeczowych zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi, lecz pobrana jako zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

VI. Konkurs

1. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w konkursie, polegającym na rywalizacji Uczestników w udzieleniu najbardziej kreatywnej odpowiedzi na przysłane do nich pytania. Pytania mają charakter otwarty i dotyczą różnych obszarów tematycznych (np. pytanie o doświadczenia Uczestnika w związku z opisaną hipotetyczną sytuacją, konieczność dokończenia zdania, etc).   

2. W celu wyłonienia laureata danego cyklu konkursowego oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową  (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 osób powołanych przez Organizatora spośród przedstawicieli Organizatora.

3. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym trwał dany cykl konkursowy, do bazy danych telefonów komórkowych wszystkich Uczestników Promocji zostanie wysłana wiadomość sms zawierająca 1 otwarte pytanie konkursowe.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną, wysyłając email na adres: nagroda@digitalalea.pl (adres będzie również wskazany w otrzymanej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3 powyżej).  Odpowiedzi udzielić należy w terminie nie później niż 48 h od momentu otrzymania SMS z pytaniem, o którym mowa w ust.3 powyżej.

5. Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym trwał dany cykl konkursowy spośród wszystkich Uczestników Promocji biorących udział w konkursie wyłoniony zostanie przez Komisję Konkursową, jeden laureat danego cyklu konkursowego, który otrzyma nagrodę.

6. Laureatem danego cyklu konkursowego zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, na tle odpowiedzi wszystkich innych Uczestników biorących udział w danym cyklu konkursowym, zostanie przez Komisję Konkursową uznana za najbardziej kreatywną, oryginalną, wyjątkową i niepowtarzalną, przy czym przy ocenie udzielonych odpowiedzi, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę także zgodność odpowiedzi z obowiązującymi zasadami poprawności językowej, a także związek odpowiedzi z tematyką zadanego pytania..

 7. Przesłana przez Uczestnika odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, ani nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

8. Laureat danego cyklu konkursowego otrzyma nagrodę, która była zaprezentowana lub którą wybrał na stronie internetowej poprzez którą się zarejestrował w Promocji. Jeśli Laureat dokonał rejestracji w Promocji kilkakrotnie poprzez różne strony internetowe, wówczas ma prawo wyboru jednej nagrody spośród nagród które były mu prezentowane na przedmiotowych stronach internatowych.

VII. Powiadomienie laureatów i wysyłka nagrody

1. Laureat danego cyklu konkursowego powiadomiony zostanie o wygranej telefonicznie w terminie najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym trwał dany cykl konkursowy.

2. Organizator podejmie 5 (pięć) prób kontaktu telefonicznego z laureatem, na numer telefonu laureata zarejestrowany w Promocji. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się:

- nieodebranie przez Uczestnika telefonu po 6 sygnałach,

- nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane),

- nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału Operatora,

- przerwanie połączenia przez Uczestnika.

3. W przypadku niemożności 5 krotnego skontaktowania się z laureatem, Organizator dokona połączenia, na zasadach powyższych, do Uczestnika, który w ocenie Komisji Konkursowej, zajął kolejne miejsce w danym cyklu konkursowym spośród wszystkich Uczestników biorących udział w danym cyklu konusowym.

4. Laureaci zostaną poproszeni przez Organizatora o podanie danych koniecznych do dostarczenia nagrody (tj: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, oraz numerem konta w przypadku wygranej pieniężnej), ponadto wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych w celu wydania nagród i rozliczenia konkursu. Podanie ww. danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyadnia nagród i rozliczenia konkursu, zatem odmowa podania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagrody.

5. Jeśli nie powiodą się regulaminowe próby kontaktu z laureatem danego cyklu konkursowego oraz kolejnymi osobami uprawnionymi do nagrody, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

6. Nagroda do laureata wysłana zostanie pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata telefonicznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

7. Laureat może wyrazić pisemnie swoją zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej poprzez którą się zarejestrował w Promocji, wyłącznie w celu ujawnienia tożsamości zwycięzcy nagrody.

8. Nagrody nie będą mogły podlegać wymianie, kompensacji, lub zastąpieniu innymi.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Uczestnik ma prawo składać Organizatorowi reklamacje dotyczące Promocji.

 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Uczestnika może zostać przesłana do Organizatora w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem "Promocja Twoja najlepsza nagroda”. Dla ułatwienia identyfikacji Uczestnika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała: dane Uczestnika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres email i numer telefonu; zarzuty, okoliczności uzasadniające reklamację, ewentualnie żądany przez Uczestnika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Uczestnika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Uczestnik powstrzymał się od dalszego udziału w Promocji.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie  a także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min. w drodze postępowania polubownego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

IX. Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Avantis S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane dla celów organizacji Promocji, w tym do wydania przyznanych Nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Promocji do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagrody. Uczestnicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili przystąpienia do usługi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Regulamin świadczenia usług MT: ANTY, ANTI, WYKRYJ, WYKRYI

Użytkownik w procesie aktywacji Serwisu wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem 14dniowego terminu do odstąpienia od umowy co oznacza, iż Użytkownik utracił prawo do odstąpienia.

Niniejszym potwierdzamy aktywację serwisów: ANTY, ANTI, WYKRYJ, WYKRYI.

Serwisy ANTY, ANTI, WYKRYJ, WYKRYI to usługi subskrypcyjne. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik otrzyma link umożliwiający pobranie aplikacji G-Data Internet Security for Android, a także kod rejestracyjny, umożliwiający aktywowanie pełnej wersji przedmiotowej aplikacji z licencją na 1 rok (w osobnej wiadomości SMS) . W kolejnych  SMS MT Użytkownik otrzymywał będzie informacje dotyczące ochrony antywirusowej swojego telefonu.

Serwis dla użytkowników sieci: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o.

Usługodawcą i podmiotem realizującym świadczenie jest Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505 000,00 PLN, nr NIP: 525-500024-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

Użytkownik będzie otrzymywał 3 razy/tydzień płatne wiadomości SMS przez czas nieokreślony + 1 płatny SMS po rejestracji (6,15 zł brutto za otrzymany SMS). Opłaty pobierane przez operatorów telekomunikacyjnych. Rezygnacja w każdym czasie - wysłanie SMS o treści: STOP WYKRYJ lub STOP WYKRYI na numer 60513 (0 zł) z numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony.

Aplikacja przeznaczona jest na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android. Aplikacja jest dostępna jest dla użytkowników telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., sieci P4 Sp. z o.o. oraz Polkomtel Sp. z o.o.

Reklamacje dot. Serwisu na adres e-mail: reklamacje@digitalalea.pl z dopiskiem nazwy serwisu: "ANTY”, „ANTI”, „WYKRYJ”, „WYKRYI” i wskazaniem numeru telefonu dla którego Serwis został zamówiony. Szczegóły procedury reklamacyjnej w Regulaminie.

Warunki korzystania z serwisu określa poniższy Regulamin.

Min. wiek Użytkownika 18 lat.

I.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505.000,00PLN, nr NIP: 525-24-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

2. Z Serwisów ANTY, ANTI, WYKRYJ, WYKRYI mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wersji 2.1. lub nowszym. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisu MT ANTY mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS), a z Serwisu MT ANTI, WYKRYJ oraz  WYKRYI użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), oraz sieci P4 Sp z o.o. (PLAY).

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc na stronie internetowej www.digitalalea.pl Regulamin dostępny jest także w siedzibie Digital Alea.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu:

 1. telefon komórkowy z systemem Android wersji 2.1. lub nowszym, z 14MB wolnej pamięci,
 2. połączenie z siecią Internet
 3. komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome).

7. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwis MT zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, programy na telefon komórkowy i utwory.

9. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu Obiektów Multimedialnych, wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 7 powyżej. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

10. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

 1. SMS MT/wiadomość SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość  SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

 1. WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

 1. Obiekt Multimedialny – oznacza aplikację na telefon komórkowy G-Data Internet Security for Android oraz kod rejestracyjny do aktywowania pełnej wersji aplikacji. Obiekt Multimedialny zawiera chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, oprogramowanie na telefon komórkowy i utwory.

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu MT na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

 1. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 1. Serwis lub Serwis MT – serwis subskrypcyjny, w ramach których, do momentu dezaktywacji danego Serwisu przez Użytkownika, świadczone są usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach, za które Użytkownik otrzymywać będzie informacje dotyczące ochrony antywirusowej swojego telefonu, z zastrzeżeniem iż za pierwszy i SMS MT, Użytkownik otrzyma link umożliwiający pobranie aplikacji G-Data Internet Security for Android, a także kod rejestracyjny, umożliwiający aktywowanie pełnej wersji przedmiotowej aplikacji z licencja na 1 rok.
 2. Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są usługi.

II. Zasady korzystania z Serwisu

1. Opis Serwisu MT  dostępny jest w reklamach i materiałach promocyjnych.

2. W celu skorzystania z usługi (aktywacji subskrypcji SMS MT) Użytkownik powinien wysłać na wskazany w tabeli poniżej numer dostępowy wiadomość SMS o podanej w tabeli określonej treści. Wysłanie wiadomości przez Użytkownika inicjuje proces świadczenia usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Digital Alea zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Koszt aktywacji subskrypcji SMS MT jest bezpłatny.

3. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji.

4. Użytkownik ma możliwość aktywacji następujących Serwisu MT:

Operator

Nazwa Serwisu MT

Numer dostępowy

Komenda aktywująca Serwis (treść SMSa)

Częstotliwość otrzymywania SMS MT w ramach Serwisów

Orange, T-Mobile, Plus

Play

ANTY

60513

WYKRYJ

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu

T-Mobile,

Plus

ANTY

60513

WYKRYI

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu

Orange

Play

ANTI

60513

WYKRYI

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu

Orange, Play

WYKRYJ

60513

WYKRYJ

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu

Orange, Play

WYKRYI

60513

WYKRYI

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS wysłany po rejestracji serwisu

5. Dezaktywacji Serwisu MT (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie, wysyłając wiadomość SMS o podanej w tabeli poniżej treści na wskazany w tabeli poniżej numer dostępowy.

Operator

Nazwa Serwisu MT

Numer dezaktywujący

Komenda dezaktywująca

Orange, T-Mobile, Plus, Play

ANTY

60513

STOP WYKRYJ

Orange, Play

ANTI

60513

STOP WYKRYI

Orange, Play

WYKRYJ

60513

STOP WYKRYJ

Orange, Play

WYKRYI

60513

STOP WYKRYI

Koszt dezaktywacji Serwisu MT jest bezpłatny.

6. Wiadomość dezaktywującą Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis został zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysyłany jest SMS MT).

7. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości SMS MT w odstępach czasu wynikających z tabeli, o której mowa w ust. 4 powyżej, aż do czasu dezaktywacji Serwisu. Za pierwszy taki SMS, Użytkownik otrzyma link umożliwiający pobranie aplikacji G-Data Internet Security for Android, a także kod rejestracyjny, umożliwiający aktywowanie pełnej wersji przedmiotowej aplikacji z licencją na 1 rok (w osobnej wiadomości SMS) . Za kolejne  SMS MT Użytkownik otrzymywał będzie informacje dotyczące ochrony antywirusowej swojego telefonu. Koszt jaki ponosi Użytkownik za otrzymanie wiadomości SMS MT, to:

Nazwa Serwisu MT

Koszt otrzymania SMS MT (netto/brutto)

ANTY

5 zł / 6,15 zł

ANTI

5 zł / 6,15 zł

WYKRYJ

5 zł / 6,15 zł

WYKRYI

5 zł / 6,15 zł

8. W sieci T-Mobile, w przypadku  gdy w ramach Serwisu wysłanie do Użytkownika wiadomości SMS MT o pełnym koszcie otrzymania (wskazanym w ust. 8 powyżej) nie będzie możliwe, podjęte zostaną próby dostarczenia Użytkownikowi wiadomości SMS MT o niższym koszcie, kolejno: 4 zł netto/4,92 zł brutto, 3 zł netto/3,69 zł brutto, 1 zł netto/1,23 zł brutto

9. Obiekt Multimedialny w postaci aplikacji antywirusowa G-Data Internet Security for Android jest dostępna dla Użytkowników do pobrania na stronie   http://gms2.gdatasoftware.com

III. Opłaty za Serwis SMS MT

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu. Koszt otrzymania SMS MT podany został w tabeli w par. II ust. 7  niniejszego Regulaminu.

2. Opłaty pobranie są przez  Operatorów.

3. Opłata za usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

4. Opłata za usługi nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu

1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Obiektu Multimedialnego  jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Obiektu Multimedialnego Użytkownik powinien:

 1. zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push );
 2. upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności Obiektu Multimedialnego z oprogramowaniem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany;
 3. zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego (minimum 14MB wolnej pamięci).

2. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

3. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako aplikacja mobilna do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu. Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Obiektu Multimedialnego wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektu Multimedialnego w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim. Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna sublicencja w zakresie umożliwiającym korzystanie z pobranego Obiektu Multimedialnego w postaci aplikacji G-Data Internet Security for Android oraz kodu rejestracyjnego, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, przez okres 1 roku od chwili aktywowania pełnej wersji przedmiotowej aplikacji.

 V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące opłat za Serwis mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Serwisu lub wykrytymi wadami.

 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Digital Alea w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem „ANTY”, „ANTI” „WYKRYJ” lub „WYKRYI”. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

 1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
 2. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 3. zarzuty Użytkownika,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
 5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie  a także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min. w drodze postępowania polubownego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 

VII. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Digital Alea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16. Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych z realizacją Serwisu, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i świadczenia użytkownikowi usług w Serwisie. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i mogą to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Serwis MT. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili przystąpienia do usługi.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Regulamin świadczenia usługi MT SZPARA

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe prezentowanych przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505.000,00PLN, nr NIP: 525-24-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

1.2. Z określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów MT mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisów MT, w tym korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT. Z usług Serwisów MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel S.A. (PLUS).

1.3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji oraz związanych z nią Usług  w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.4. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc przede wszystkim na  stronie internetowej www.digitalalea.pl  a także w przypadku niektórych Serwisów na stronie internetowej promującej dany Serwis.

1.5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów.

1.6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów oraz Usług:

·         telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisów a wybranych przez danego Użytkownika.

·         połączenie z siecią Internet (dla wybranych Usług);

·         komputer, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania (dla wybranych Usług):

·         posiada zainstalowany system operacyjny Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy,

·         posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 6 i wyżFirefox 2 i wyższa, Opera 9 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome, Flock;

·         posiada zainstalowany odtwarzacz Windows Media Player w wersji 11 lub nowszy, Winamp w wersji 5 lub nowszy lub Nero w wersji 6.6 lub nowszej,

1.7. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.8. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach odpowiednio Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

1.9. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisów treści np.: Elementów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 7 powyżej. W szczególności utwory (Elementy Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Digital Alea lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

1.10.  Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS MT/wiadomość SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość  SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, która zawiera zamówioną przez Użytkownika treść Serwisu (np. horoskop, muzykę, tapetę itp.), a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

Elementy Multimedialne lub Elementy - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Elementy Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.

Usługa lub Usługi – oznacza usługę, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi lub Usługa polegają na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMSów MT w określonych częstotliwościach, w ramach aktywowanej subskrypcji, zawierających określone treści dostępne w ramach poszczególnych Serwisów MT.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego. W przypadku wybranych Usług Użytkownikami mogą jedynie osoby pełnoletnie.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Serwisy lub Serwisy MT – serwisy subskrypcyjne, w ramach których świadczone są Usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach, zawierających określone treści dostępne w ramach danego Serwisu MT, do momentu dezaktywacji danego Serwisu przez Użytkownika.

Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.

2. Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Opis Serwisów MT (w tym informacje dotyczące Elementów, które można zamówić w ramach Serwisów MT) dostępne są na stronach internetowych promujących Serwisy lub w reklamach i materiałach promocyjnych.

2.2. W celu skorzystania z usługi SZPARA (aktywacji subskrypcji SMS MT SZPARA) Użytkownik powinien wysłać na numer 60398 wiadomość SMS o treści START SZPARA. Wysłanie wiadomości przez Użytkownika inicjuje proces świadczenia usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Digital Alea zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Koszt aktywacji subskrypcji SMS MT jest bezpłatny.

2.3. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji.

2.4. W przypadku, jeśli w ramach danego Serwisu oferowane są jakiekolwiek Elementy, których treść ma charakter erotyczny, Użytkownik może dokonać zamówienia takiej Usługi wyłącznie pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymanie treści o charakterze erotycznym.

2.5. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał zamówione Elementy (lub odpowiednio linki do pobrania Elementów) 3 razy w tygodniu oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji.

2.6. Dezaktywacji Serwisu  (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie, wysyłając bezpłatny SMS o treści STOP SZPARA na numer 60398.

3. Opłaty

3.1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, przy czym wysokość opłat zależy od Operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. W przypadku sieci T-MOBILE Użytkownik obciążany jest także opłatą za aktywację i dezaktywację Serwisu poprzez wysłanie odpowiednio SMS aktywującego lub dezaktywującego (koszt według stawek Operatora).

3.2. Koszt jednej odebranej wiadomości MT w aktywnej subskrypcji MT SZPARA wynosi 3,69 zł brutto.

3.3. Opłaty pobrane są przez  Operatorów.

3.4. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

4. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisów oraz Usług

4.1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na dany Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi  jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danego, Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu lub w opisie danej wybranego przez Użytkownika Serwisu w celu nabycia Elementu Multimedialnego Użytkownik powinien:

·         zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Element Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push lub innych elementów warunkujących skorzystanie z danego Serwisu);

·         upewnić się przed dokonaniem zamówienia określonego Serwisu, w ramach którego dostarczany jest dany Element Multimedialny, co do kompatybilności Elementu z modelem telefonu, na który Element ma zostać ściągnięty;

·         zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Elementu Multimedialnego.

4.2. Użytkownik, chcąc zamówić Usługę, posługuje się opisem dokonywania zamówienia Usługi zwartym w niniejszym Regulaminie, a także w opisach na stronach internatowych promujących Serwisy lub w innych materiałach reklamowych lub promocyjnych.

4.3. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/ lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisów oraz Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

4.4. Użytkownik uzyskujący Element otrzymany w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.5. Użytkownik uzyskujący Element w ramach Usług ma prawo do korzystania z Elementu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Elementu udostępnianego w ramach Serwisu jako pliku mobilnego do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Elementu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danej Usługi). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Elementów wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Elementów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług lub wykrytymi wadami.

5.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Digital Alea w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje mogą być także składane poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej. www.papla.pl/contact.asp.

5.3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

a)      dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi/Aplikacji, w tym adres e-mail i numer telefonu,

b)      rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

c)      zarzuty Użytkownika,

d)      okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e)      ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

5.4. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5.5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

5.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie  a także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min. w drodze postępowania polubownego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisów oraz świadczeniem Usług określonych w niniejszym Regulaminie Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów. Digital Alea nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

6.2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Digital Alea w związku ze skorzystaniem z Serwisu lub Usług dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Alea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16.  Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez DIGITAL VIRGO S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłączenie dla w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownicy Serwisów MT oraz Usług mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.papla.pl/contact.aspumieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Serwis. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

6.3. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili przystąpienia do usługi.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Regulamin świadczenia usługi MT TEEN CLUB

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe prezentowanych przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ulicy Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505.000,00PLN, nr NIP: 525-24-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl

1.2. Z określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów MT mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisów MT, w tym korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT. Z usługi Serwisu MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A..

1.3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji oraz związanych z nią Usług  w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.4. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc przede wszystkim na  stronie internetowej www.digitalalea.pl  a także w przypadku niektórych Serwisów na stronie internetowej promującej dany Serwis.

1.5. Użytkownik korzystający z Serwisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów.

1.6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów oraz Usług:

·         telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisów a wybranych przez danego Użytkownika.

·         połączenie z siecią Internet (dla wybranych Usług);

·         komputer, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania (dla wybranych Usług):

·         posiada zainstalowany system operacyjny Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy,

·         posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 6 i wyż., Firefox 2 i wyższa, Opera 9 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome, Flock;

·         posiada zainstalowany odtwarzacz Windows Media Player w wersji 11 lub nowszy, Winamp w wersji 5 lub nowszy lub Nero w wersji 6.6 lub nowszej,

1.7. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.8. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach odpowiednio Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

1.9. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisów treści np.: Elementów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 7 powyżej. W szczególności utwory (Elementy Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Digital Alea lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

1.10.  Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS MT/wiadomość SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość  SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, która zawiera zamówioną przez Użytkownika treść Serwisu (np. horoskop, muzykę, tapetę itp.), a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

Elementy Multimedialne lub Elementy - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Elementy Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.

Usługa lub Usługi – oznacza usługę, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi lub Usługa polegają na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMSów MT w określonych częstotliwościach, w ramach aktywowanej subskrypcji, zawierających określone treści dostępne w ramach poszczególnych Serwisów MT.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego. W przypadku wybranych Usług Użytkownikami mogą jedynie osoby pełnoletnie.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Serwisy lub Serwisy MT – serwisy subskrypcyjne, w ramach których świadczone są Usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach, zawierających określone treści dostępne w ramach danego Serwisu MT, do momentu dezaktywacji danego Serwisu przez Użytkownika.

Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.

2. Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Opis Serwisów MT (w tym informacje dotyczące Elementów, które można zamówić w ramach Serwisów MT) dostępne są na stronach internetowych promujących Serwisy lub w reklamach i materiałach promocyjnych.

2.2. W celu skorzystania z usługi TEEN CLUB (aktywacji subskrypcji SMS MT: TEEN CLUB) Użytkownik powinien wysłać na numer 62398 wiadomość SMS o treści START TEENCLUB. Wysłanie wiadomości przez Użytkownika inicjuje proces świadczenia usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Digital Alea zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Abonent Orange może przystąpić do serwisu również poprzez potwierdzenie na stronie www chęci przystąpienia do serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający zamówienie usługi. Koszt aktywacji subskrypcji SMS MT jest bezpłatny. Odpowiednio wysłanie wiadomości przez Użytkownika lub potwierdzenie na stronie www chęci przystąpienia do serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający zamówienie usługi, inicjuje proces świadczenia usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Digital Alea zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.3. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji.

2.4. W przypadku, jeśli w ramach danego Serwisu oferowane są jakiekolwiek Elementy, których treść ma charakter erotyczny, Użytkownik może dokonać zamówienia takiej Usługi wyłącznie pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymanie treści o charakterze erotycznym.

2.5. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał zamówione Elementy (lub odpowiednio linki do pobrania Elementów) raz w tygodniu oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji.

2.6. Dezaktywacji Serwisu  (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie, wysyłając bezpłatny SMS o treści STOP TEENCLUB na numer 62398.

3. Opłaty

3.1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, przy czym wysokość opłat zależy od Operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

3.2. Koszt jednej odebranej wiadomości MT w aktywnej subskrypcji MT TEEN CLUB wynosi 28,29 zł brutto.

3.3. Opłaty pobrane są przez  Operatorów.

3.4. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

4. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisów oraz Usług

4.1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na dany Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi  jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danego, Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu lub w opisie danej wybranego przez Użytkownika Serwisu w celu nabycia Elementu Multimedialnego Użytkownik powinien:

·         zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Element Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomości WAP push lub innych elementów warunkujących skorzystanie z danego Serwisu);

·         upewnić się przed dokonaniem zamówienia określonego Serwisu, w ramach którego dostarczany jest dany Element Multimedialny, co do kompatybilności Elementu z modelem telefonu, na który Element ma zostać ściągnięty;

·         zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Elementu Multimedialnego.

4.2. Użytkownik, chcąc zamówić Usługę, posługuje się opisem dokonywania zamówienia Usługi zwartym w niniejszym Regulaminie, a także w opisach na stronach internatowych promujących Serwisy lub w innych materiałach reklamowych lub promocyjnych.

4.3. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/ lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisów oraz Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

4.4. Użytkownik uzyskujący Element otrzymany w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.5. Użytkownik uzyskujący Element w ramach Usług ma prawo do korzystania z Elementu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Elementu udostępnianego w ramach Serwisu jako pliku mobilnego do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Elementu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danej Usługi). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Elementów wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Elementów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług lub wykrytymi wadami.

5.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Digital Alea w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje mogą być także składane poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej. www.papla.pl/contact.asp.

5.3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

a)      dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi/Aplikacji, w tym adres e-mail i numer telefonu,

b)      rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

c)      zarzuty Użytkownika,

d)      okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e)      ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

5.4. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5.5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

5.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie  a także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min. w drodze postępowania polubownego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisów oraz świadczeniem Usług określonych w niniejszym Regulaminie Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów. Digital Alea nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

6.2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Digital Alea w związku ze skorzystaniem z Serwisu lub Usług dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Alea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4.  Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez DIGITAL VIRGO S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłączenie dla w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownicy Serwisów MT oraz Usług mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalalea.pl lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.papla.pl/contact.aspumieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Serwis. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

6.3. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili przystąpienia do usługi.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Regulamin świadczenia usługi HIT

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z płatnych usług przeznaczonych na telefony komórkowe,  prezentowanych przez Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000376735 z kapitałem zakładowym w wysokości: 505 000,00 PLN, nr NIP: 525-500024-99-823, Regon: 142770570 (zwaną dalej „Digital Alea”). Adres do korespondencji: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4. Adres mailowy: biuro@digitalalea.pl.

1.1. Z Usługi HIT mogą korzystać, jedynie użytkownicy i abonenci w sieci: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. .

 1.2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi dostępnej w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.3. Digital Alea nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Digital Alea, a więc przede wszystkim na stronie http://www.digitalalea.pl.

1.4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisów i dostępnych w ich ramach Usług.

 1.5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów:

1) telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisów a wybranych przez danego Użytkownika, w tym wyposażone w ustawienia internetowe z dostępem przez APN WAP. Listy konkretnych modeli telefonów przedstawiają Serwisy;

2) połączenie z siecią Internet (dla wybranych Usług);

1.6. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.7. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

1.8. Użytkownik albo osoba dla której Usługa jest zamawiana, jest uprawniona do wykorzystywania udostępnianych w ramach Usług treści np. Elementów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 4.4 Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 1.6 powyżej. W szczególności utwory (Elementy Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

1.9. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

Połączenie WAP Premium – połączenie WAP o podwyższonej opłacie, inicjowane z telefonu komórkowego Użytkownika na odpowiednie adresy dedykowane obsłudze konkretnej odpłatnej Usługi. Opłaty za Połączenie WAP Premium są zgodne z cennikami Operatora oraz wskazywane każdorazowo przy opisie zamawiania danej Usługi w Serwisach.

WAP (Wireless Application Protocol) - Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

SMS (Short Message Service) - jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Połączenie Premium – połączenie: SMS, MMS, WAP o podwyższonej opłacie, wysłane lub inicjowane z telefonu komórkowego Użytkownika na odpowiednie numery lub adresy  dedykowane obsłudze konkretnej odpłatnej Usługi. Opłaty za Połączenie Premium są zgodne z cennikami poszczególnych Operatorów GSM oraz wskazywane każdorazowo przy opisie zamawiania danej Usługi w Serwisach.

Elementy Multimedialne lub Elementy - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, udostępniane w ramach świadczenia Usług. Elementy Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory.

Dzwonek - oznacza utwór (element) muzyczny lub jego fragment, opracowany w formacie masterton (true tone, Real music, fulltrack/mp3) przeznaczony do wykorzystywania i odtwarzania w aparatach telefonii komórkowej oraz innych urządzeniach multimedialnych posiadających możliwość ich odtwarzania. 

Treści multimedialne - oznaczają połączenie obrazu, tekstu oraz w określonych okolicznościach dźwięku, udostępniane Użytkownikowi w celach informacyjnych lub rozrywkowych.

Usługa (lub Usługi) – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. Usługi lub Usługa polegają na odpłatnym umożliwianiu pobierania, ściągania i odtwarzania przez Użytkownika Elementów Multimedialnych dostępnych w Serwisach.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwis (lub Serwisy) – serwisy multimedialne, w ramach których świadczone są Usługi polegające na umożliwieniu odpłatnego nabywania przez Użytkowników Elementów Multimedialnych prezentowanych w ramach Serwisów.

System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Operator telekomunikacyjny (lub Operator) – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi. Na potrzeby niniejszego Regulaminu jest to Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o.

2.Nabywanie Elementów Multimedialnych przez Użytkowników

2.1. W ramach Serwisów, a także w reklamach i materiałach promocyjnych prezentowane są Elementy Multimedialne, które mogą być odpłatnie nabywane do korzystania przez Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie (pobieranie na telefony komórkowe lub inne urządzenia posiadające odpowiednie funkcjonalności), przy czym opłata za pobranie Elementu Multimedialnego dokonywana jest przez Użytkownika przy wykorzystaniu Połączenia Premium.

2.2. Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisów (w szczególności do zamawiania Elementów Multimedialnych) są osoby będące Użytkownikami aktywnego telefonu komórkowego w sieci GSM Operatora: Orange Polska S.A, T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w tym dla potrzeb nabywania Elementów Multimedialnych.

2.3. Każdy z Użytkowników przed zamówieniem Elementu Multimedialnego powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

2.4. Serwisy umożliwiają Użytkownikom pobieranie w ramach Usług następujących rodzajów Elementów Multimedialnych: Dzwonki (true tones, real music, fulltrack/mp3).

2.5. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia Elementu Multimedialnego, powinien sprawdzić, czy Element Multimedialny, który chciałby nabyć, jest kompatybilny, tj. będzie funkcjonować na posiadanym przez Użytkownika modelu telefonu komórkowego (bądź na innym urządzeniu).

2.6. Zamówienia Usług dokonuje się poprzez telefon komórkowy wysyłając odpowiednie żądanie. Użytkownik, chcąc nabyć Element Multimedialny, powinien postępować zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia danej Usługi zamieszczonym w Serwisie

3. Uiszczanie opłat za Elementy Multimedialne

3.1. Koszt zamówienia Elementu Multimedialnego za pośrednictwem Połączenia Premium jest zgodny z cennikiem Operatora i jest podawany również w opisie Usługi w Serwisie lub materiałach promocyjnych. W przypadku Połączenia SMS/MMS Premium, opłata za ich wysłanie jest zawsze zależna od numeru, na który jest wysyłana wiadomość, np.: wysłanie SMSa na numer 72*** kosztuje 2 zł netto, tj. 2,46 zł z VAT. Dodatkowo koszt zamówienia Elementu Multimedialnego za pośrednictwem Połączenia WAP Premium podawany jest przez Operatora przed zatwierdzeniem transakcji WAP Premium.

3.2. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Użytkownik, poza pobieraną przez Operatora opłatą za skorzystanie z Połączenia  Premium, ponosi opłaty za transmisję danych z wykorzystaniem WAP/GPRS, zgodnie z cenami Operatora i swoim planem taryfowym.

3.3. Opłaty za Usługi (nabycie Elementów Multimedialnych) pobierane są przez Operatora.

4.Realizacja zamówienia na Elementy Multimedialne

4.1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Element Multimedialny (możliwość skutecznego ściągnięcia Elementu Multimedialnego na telefon komórkowy) jest uzależniona od spełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danej, wybranej przez Użytkownika Usługi oraz jej cennika. Niezależnie od warunków określonych w innych postanowieniach Regulaminu, w opisie danej wybranej przez Użytkownika Usługi w celu nabycia Elementu Multimedialnego Użytkownik powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) aparat telefoniczny, na który Element ma zostać ściągnięty, powinien być prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z danego Serwisu);

b) przed dokonaniem zamówienia określonego Elementu Użytkownik powinien upewnić się, co do kompatybilności Elementu z modelem telefonu, na który Element ma zostać ściągnięty,

c) telefon powinien posiadać wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania wybranego przez Użytkownika Elementu Multimedialnego.

4.2. O ile opis danej Usługi nie stanowi wyraźnie inaczej, realizacja zamówienia Elementu Multimedialnego odbywa się w następujący sposób:

a) w przypadku zamówienia Elementu Multimedialnego poprzez Połączenie Premium (z wyjątkiem Połączenia WAP Premium) – na numer telefonu Użytkownika (zwykle nie później niż w ciągu godziny od złożenia zamówienia) zostaje wysłana jedna lub więcej wiadomości zwrotnych, w których zawarty jest zamówiony przez Użytkownika Element bądź link do strony WAP, z której może zostać pobrany przez Użytkownika zamówiony Element;

b) w przypadku zamówienia Elementu Multimedialnego poprzez WAP Premium – po zatwierdzeniu transakcji następuje przekierowanie Użytkownika do strony, z której może zostać pobrany zamówiony Element.

4.3. Zamówiony przez Użytkownika Element Multimedialny staje się dostępny do korzystania z chwilą jego zapisania w pamięci telefonu Użytkownika.

 4.4. Użytkownik uzyskujący Element Multimedialny w ramach Usług ma prawo do korzystania z Elementu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Elementu Multimedialnego udostępnianego w ramach Serwisu jako pliku mobilnego do telefonów komórkowych i jego zapisu w pamięci telefonu komórkowego w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Elementu Multimedialnego (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie Usługi w Serwisie). Użytkownik uzyskuje uprawnie do korzystania z Elementów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Elementów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.Odpowiedzialność

5.1. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego umożliwiającego korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

5.2. Użytkownik powinien powstrzymać się od kolejnych prób zamówienia wybranego przez siebie Elementu Multimedialnego do czasu wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia dotychczasowej próby lub rozpatrzenia reklamacji, której przedmiotem jest dostarczenie mu wybranego wcześniej Elementu Multimedialnego.

5.3. Usługi realizowane są zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk co oznacza, że dla obsługi zamówień Elementów i Usług od 18 lat wydzielone są dedykowane numery z serii 7*988 i 7x908.

6.Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje dotyczące opłat za Usługi mogą być składane bezpośrednio do Operatora i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Alea wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać Digital Alea reklamacje dotyczące Usług, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych Usług świadczonych lub wykrytymi wadami.

6.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana na adres poczty elektronicznej reklamacje@digitalalea.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

6.3. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Usługi, w tym adres email i numer telefonu,

b) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

c) zarzuty Użytkownika,

d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

6.4. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. Digital Alea zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Alea może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień na ten Element Multimedialny, którego dotyczy reklamacja.

7.Postanowienia końcowe

7.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisów Digital Alea będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisów. Digital Alea nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

7.2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Digital Alea, w związku ze skorzystaniem z Serwisu, dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn.zm.), zwaną dalej „Ustawą”. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Digital Alea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomość email na adres poczty elektronicznej biuro@digitalalea.pl umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Usługę. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

7.3. W przypadku, jeśli w ramach danej Usługi oferowane są jakiekolwiek Elementy Multimedialne, których treść ma charakter erotyczny, Użytkownik ma prawo dokonać zamówienia takiego Elementu wyłącznie pod warunkiem, iż jest pełnoletni oraz wyraża zgodę na otrzymanie treści o charakterze erotycznym.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.